Управление на качеството


Гаранция за просперитета, конкурентоспособността, запазване и разширяване на завоюваните пазарни позиции от „КЕМКОС” ЕООД са професионализмът, точните преценки за пазара и изпреварващите предвиждания за изискванията на клиентите.

Главна отличителна черта на нашата управленската философия и практика е волята за постоянно подобрение във всички направления на бизнеса. В това отношение ние:

  • разчитаме на непосредствена комуникация с потребителите, която, съчетана с постоянното проучване на новите тенденции в предлаганите продукти, ни осигурява адекватна и водеща роля в динамиката  на пазара;
  • гарантираме на нашите клиенти спазването на законовите  и  другите нормативни изисквания, валидни за нашите продукти;
  • сме взискателни и отговорни към нашите доставчици;
  • осигуряваме безопасна и здравословна работна среда за нашите служители и съвременно оборудване за изпълняване на задълженията им.

Практически израз на реализация на фирмената политика е успешното прилагане на Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008.

С внедряване на Системата за управление на качеството ние си поставяме следните ЦЕЛИ, постигането на които определяме като задължение с първостепенно значение за Ръководството и целия персонал на дружеството:

1. Създаване на среда на повишена отговорност към качеството на предлаганите продукти, чрез реализация на принципа за съпричастност към резултатите от дейността на дружеството.

2. Подобряване на рентабилността на извършваната дейност, чрез анализ на състоянието на оборудването и ресурсното му обезпечаване, планиране и внедряване на организационни подобрения, свеждащи до минимум спомагателните и ниско продуктивни дейности.

3. Поставяне на водещо място на принципа за превантивност на базата на систематичен анализ и решаване на възникналите проблеми. Незабавно реагиране от страна на всеки служител при възникване на отклонения, пропуски и недостатъци, засягащи както неговата дейност, така и Системата за управление на фирмата като цяло.

4. Въвличане трайно на нашите доставчици в процеса на подобрение чрез повишаване на изискванията към качеството на доставяните от тях продукти и услуги.

5. Разширяване на асолтимента на предлаганите продукти и засилване на пазарното присъствие на дружеството, изразено в количествени и финансови показатели.

6. Спазване правилата за безопасни и здравословни условия на труд, на санитарно-хигиенните и екологични норми.

Във връзка с всичко изброено до тук Висшето ръководство ще изисква от всички работещи във фирмата да проявяват в ежедневната си работа висок професионализъм, строга технологична дисциплина и отговорност, да спазват стриктно изискванията, регламентирани в документите на Системата за управление на качеството и активно да съдействат за нейното развитие.


ВАСИЛ ТОМОВ
/Главен Мениджър/

Имате въпроси или искате специални условия?

Обадете ни се или ни пишете на +359 431 81289, sales@chemcos.eu